Czym jest firma zarządzana przez dane?

Autor:
Artur Sadzik, Manager Projektu Industry 4.0, APA Group

Globalne firmy doradcze wskazują, że przedsiębiorstwa, które z powodzeniem korzystają z analizy danych, osiągają nawet o 20% lepsze wyniki (EY and Xplenty survey; Business Services Week). „Data-driven organization” to hasło tożsame z koncepcją Przemysłu 4.0. Wiele konferencji i artykułów jest poświęconych temu zagad­nieniu. Jednak często mamy problem z odpowiedzią, jak realnie powinna wyglądać taka organizacja. Co jest potrzebne, aby móc przeprowadzić transformację firmy w tym kierunku?

Można wyróżnić dwie główne grupy elementów, które są nie­zbędne do oparcia procesów w organizacji na danych. Pierwsza grupa to kwestie techniczne:

 1. Technologia, która umożliwia nam zbudowanie odpowiedniej infrastruktury dla przetwarzania danych.
 2. Nasze dane, które w odpowiedniej i weryfikowalnej jakości musimy umieć zbierać i integrować z różnych systemów, w tym z systemów cyberfizycznych.
 3. Odpowiednie narzędzia do obróbki i analizy danych oraz moż­liwości zastosowania algorytmów.

Jednak często to druga grupa decyduje o sukcesie naszych dzia­łań. W jej skład wchodzą kwestie organizacyjne i kultury biznesowej:

 1. Kultura organizacji – czym jest teraz i jak transformacja na nią wpłynie.
 2. Współdzielenie wiedzy i danych.
 3. Kultura uczenia się i ciągłego rozwoju oparta na pracy z da­nymi.

W praktyce powyższe punkty 4, 5 i 6 składają się na obraz cało­ściowej rewolucji technicznej i organizacyjnej w przedsiębiorstwie, a to już wymaga zmiany na poziomie strategii firmy.

 

Możemy wykorzystać jedną z fundamentalnych zasad wdrażania rozwiązań transformacji cyfrowej- testowanie. Testy i pilotaże sprawdzają czy organizacja potrafi na obecnym etapie rozwoju, zmienić się w kierunku organizacji zorientowanej na dane.

Jak to działa testowanie rozwiązań w warunkach rzeczywi­stych? W Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 opraco­wano efektywne know-how takiej procedury. W ramach pilotażu dostarczony zostaje komponent sprzętowy (tzw. NAZCA BOX), który pozwala na eksplorację danych z wybranego urządzenia z infra­struktury przemysłowej firmy. Oprócz tego implementowana jest profesjonalna infrastruktura informatyczna, w postaci rozwiązania chmurowego. Pozwala to na gromadzenie, analizę i interpretację pozyskanych danych przemysłowych. Całość jest możliwa do zrealizowania w zaledwie 24h i nie powoduje trudności w proce­sach produkcyjnych lub biznesowych. Efektem działania pilotażu jest możliwość sprawdzenia w praktyce, pełnej możliwości pracy z danymi pochodzącymi z maszyn i urządzań. Oprócz tego firma otrzymuje kompleksowy raport z działania pilotażu, w interpretacji analityka danych.

Cały pilotażowy proces daje odpowiedź na pytania:

 • Jakie spodziewane efekty ekonomiczne wniesie takie wdrożenie?
 • Jak uniknąć niepotrzebnego, kosztownego wdrożenia?
 • Czy moja organizacja / mój dział jest technicznie gotowy na takie rozwiązania?
 • Czy potrafię pracować z danymi?
 • Czy takie wdrożenie może wnieść wartość dodaną do moich działań?

Pilotaż ułatwia podjęcie decyzji o wejściu na ścieżkę transfor­macji cyfrowej przez przedsiębiorstwo, dając szybko i w sposób ekonomicznie uzasadniony odpowiedź na pytanie jak cyfrowe pro­cesy wpłyną na organizację w przyszłości i jakie obszary działania powinny być nią objęte.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

On Key

Related Posts

Przedsiębiorstwo 4.0, 360° Rekomendacje dobrych praktyk

Autorzy: Andrzej Bajor, Krzysztof Bąk, Barbara Brzezińska, Maciej Brzozowski, Magdalena Brzuszczyńska, dr Marcin Chomiuk, Artur Demski, Mieczysław Gonta, Aleksandra Grendys, Tomasz Haiduk, Mateusz Korus, Jędrzej Kowalczyk, Jakub Kubalski,